Všeobecné smluvní podmínky služby KupObsah.cz

(dále jen „smluvní podmínky“)
provozované Wobsah s.r.o., Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1,
IČO: 02492903, DIČ: 02492903, společnost je plátce DPH,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 220261. (dále jen „Provozovatel“)

Služba KupObsah.cz (dále jen „Služba“) zjednodušuje živnostníkům a marketingovým specialistům středních a velkých firem propagaci služeb, produktů a značek na internetu. Proto i její všeobecné smluvní podmínky jsou jednoduché. Zakládají se na obecně platných dobrých obchodních zvyklostech a spoléhají na nový občanský zákoník.

1. Definice pojmů
1.1. Uživatel – Fyzická nebo právnická osoba, která Obchoduje skrze Službu.
1.2. Účet – Každý Uživatel má svůj Účet, v němž má vyplněny osobní údaje Uživatele, stav Kreditu v měně Kč, který Uživatel získal na základě Obchodování nebo dobitím Kreditu.
1.3. Obchodování - Uživatel prostřednictvím Služby a svého Účtu Obchoduje (prodává a nakupuje) služby, licence a případně zboží. Zadává Poptávky a Nabídky, případně reaguje na Nabídky svými Objednávkami.

2. Obecná ustanovení
2.1. Smluvní podmínky jsou nedílnou součástí registrace do Služby. Upravují vzájemná práva Uživatelů a Provozovatele a povinnosti smluvních stran vyplývající z používání Služby. Registrací do Služby s nimi Uživatel vyjadřuje souhlas.
2.2. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s Obchodováním ve Službě, zejména pak náklady na internetové připojení, si hradí Uživatel.

3. Registrace
3.1. Uživatel provádí registraci online v rozhraní Služby KupObsah.cz.
3.2. Registrace Uživatele je povolena fyzickým osobám, starším 18 let způsobilým k právním úkonům, anebo právnickým osobám.
3.3. Uživatel vyplní při registraci své osobní údaje, mailovou adresu, své jméno a heslo.
3.4. Po dokončení registrace získá Uživatel neomezený přístup ke svému Účtu na Službě, díky němuž může dobíjet Kredit a Obchodovat s ostatními Uživateli a získávat Kredit z Obchodování nebo přímými převody mezi Uživateli.
3.5. Uživatel je povinen v případě změny vyplněných osobních údajů provést jejich opravu ve Službě bez zbytečného odkladu.
3.8. Každý Uživatel je oprávněn mít ve Službě KupObsah.cz pouze jeden Účet. Po dohodě s provozovatelem je povolena registrace více Účtů Uživatele (agenturní Účet).

4. Průběh Obchodování
4.1. Kupující Uživatel (dále jen "Kupující") vyplní Poptávku či Objednávku v rozhraní Služby KupObsah.cz. V ní je povinen uvést přesné zadání pro ostatní Uživatele a komunikovat s nimi. Kupující současně nastaví cenu k jednání.
4.2. V případě Poptávky mají ostatní Uživatelé možnost Nabídnout se za navrženou cenu nebo navrhnout vyšší cenu.
4.3. Kupující následně může návrh vyšší ceny odmítnout, nebo přijmout.
4.4. V případě Objednávky ji má potenciální Prodávající Uživatel (dále jen "Prodávající") možnost odmítnout, nebo přijmout.
4.5. Přijetím na straně Kupujícího dojde k blokaci Kreditu ve výši sjednané ceny a Prodávající může zahájit práci na Obchodu. Případně k blokaci dojde už při Objednávce, takže Kupující musí mít dobitý Kredit. Pokud se strany v případě Objednávky na Obchodu nakonec nedohodnou, Kredit je opět z blokace uvolněn.
4.6. Přijetím začíná Prodávajícímu běžet lhůta 7 dnů na vykonání práce na Obchodu a následné odevzdání ve Službě KupObsah.cz, nedohodnou-li obě strany jinou lhůtu nebo není-li jiná lhůta uvedena v zadání. Pokud Prodávající v této lhůtě práci na Obchodu neprovede, ruší se přijetí Obchodu od začátku. Kupujícímu je uvolněn blokovaný kredit k dalšímu užití a Prodávající již nemá nárok na získání Kreditu.
4.7. Pokud Prodávající práci na Obchodu provede, ve Službě KupObsah.cz neprodleně změní stav Obchodu, začíná běžet lhůta 7 dnů na kontrolu Kupujícím a případné uvedení připomínek. Po uplynutí této lhůty přebírá jeho iniciativu Služba KupObsah.cz a jedná v rámci Obchodu za něj.
4.8. Schválením Obchodu dochází k odečtení Kreditu z Účtu Kupujícího a jeho převodu na Účet Prodávajícího do blokace, kde Kredit setrvá 30 dní a následně si jej Prodávající nechat vyplatit.
4.9. Případné spory jsou řešeny dle oddílu Spory a jejich rozhodnutí.

5. Dobití a výplata Kreditu
5.1. Dobití Kreditu
Pro Obchodování prostřednictvím Služby je Uživatel povinen dobít si Kredit.
Uživatel dobije Kredit v rozhraní Služby KupObsah. Po zadání potřebného množství se mu současně zobrazuje částka včetně aktuální Provize Služby, DPH a případný poplatek za platební metodu. Pokud souhlasí, obdrží Uživatel údaje k platbě a provede její úhradu jednou z podporovaných platebních metod, kterými jsou bezhotovostní převod na bankovní účty provozovatele nebo online přes platební systém PayPal případně jiné platební brány.
Po přijetí platby je Uživateli na jeho Účtu navýšen Kredit a vystaven daňový doklad ve formátu PDF.

5.2. Výplata Kreditu
Uživatel má právo nechat si svůj Kredit vyplatit na své bankovní konto.
Minimální hranice pro výplatu Kreditu z Účtu je 500 Kč a Provozovatelem je účtována provize, o jejíž aktuální výši je Uživatel informován v okamžiku žádosti o výplatu v rozhraní služby KupObsah. Následně je zaslán mailem pokyn k vystavení Faktury, kterou vystavuje Uživatel Provozovateli a zasílá ji dle pokynu na adresu info@kupobsah.cz.
Provozovatel žádost o výplatu překontroluje a schválí. Po schválení žádosti a obdržení Faktury bude provedena výplata Kreditu na bankovní konto Uživatele.
Pokud je Uživatel plátce DPH v České republice, k výplatě přičte DPH.
Kredit mohou Uživatelé libovolně převádět jiným Uživatelům bez omezení.

6. Práva a povinnosti Provozovatele
6.1. Provozovatel zprostředkovává možnost Obchodování pro Uživatele. Dále Provozovatel zajišťuje převody Kreditů a případně řešení sporů mezi Uživateli v rozsahu těchto smluvních podmínek.
6.2. Za zprostředkování dle předchozího článku je Provozovatel oprávněn účtovat provizi při nabíjení a vyplácení Kreditu, o jejíž aktuální výši je Uživatel informován ve Službě.
6.3. Provozovatel je oprávněn zrušit Účet bez náhrady v případě, že zjistí hrubé porušení smluvních podmínek. Kredit v takovém případě propadá ve prospěch Provozovatele, čímž nezaniká Provozovatelovo právo na náhradu škody. Za něj se považují zejména tyto případy:
a. Duplicitní registrace (vytvoření více než jednoho Účtu Uživatele stejnou osobou)
b. Zadání neplatných nebo nesmyslných osobních údajů
c. Jakýkoliv pokus o kontakt s Uživateli mimo rozhraní KupObsah.cz
d. Zjistí-li Provozovatel, že Uživatel nedosáhl minimálního věku stanoveného smluvními podmínkami, nebo není způsobilý k právním úkonům
e. Provozování softwaru či postupů, které by narušovaly či ohrožovaly chod Služby
f. Pokus o jakýkoliv podvod
g. Zkreslování nebo zatajování údajů, které ovlivňují rozhodnutí Uživatele ohledně Obchodu.
h. Porušování práv třetích stran
i. Porušování právních předpisů, či pro jednání, jímž poškozuje dobré jméno Provozovatele nebo Služby.
6.4. Dále je Provozovatel oprávněn zrušit Účet bez náhrady v případě, že se Uživatel nepřihlásí do Služby déle než 12 měsíců. Kredit v takovém případě propadá ve prospěch Provozovatele, čímž nezaniká Provozovatelovo právo na náhradu škody.

7. Práva a povinnosti Uživatele
7.1. Uživatel je povinen chovat se na KupObsah.cz slušně, zejména pak dodržovat pravidla slušného chování při komunikaci s ostatními.
7.2. Uživatel registrací a každým svým přihlášením prohlašuje, že:
- všechny informace zadané v KupObsah.cz jsou pravdivé a aktuální. Dále, že v případě změny takových informací provede bez odkladu jejich změnu na aktuální.
- se vyhne jakémukoliv napodobování či kopírování Služby KupObsah.cz a dále, že nebude vyvíjet jakoukoliv činnost, která by mohla Službu KupObsah.cz jakkoliv poškodit.
- neporušuje práva třetích stran.
- jím dodané služby, licence a zboží jsou bez zjevných a skrytých vad a splňují všechny zákonné normy
7.3. Uživatel má do 7 dnů od dobití Kreditu právo na vrácení platby neponížené o Provizi Služby zpátky na své bankovní konto, jestliže do té doby neprovede žádný Obchod.
7.4. Kupující má právo na vrácení Kreditu oprávněně reklamovaného Obchodu ve lhůtě 30 dnů od jeho proplacení. Prodávajícímu po tuto dobu zůstává Kredit v blokaci.

8. Odměna za doporučení Uživatele
8.1. Uživatel může do Služby doporučit nového Uživatele prostřednictvím odkazů uvedených v oddíle Affiliate v Účtu.
8.2. Uživateli náleží procentuální část Provize Služby KupObsah.cz z každého dobití a výplaty Kreditu doporučeného uživatele.
8.2. V případě dobití Kreditu doporučeného Uživatele se část Provize náležející uživateli převádí na 7 dní do blokovaného Kreditu, neboť Služba po tuto dobu garantuje doporučenému uživateli vrácení platby za Kredit bez započítání provize Služby.

9. Spory a jejich rozhodnutí
9.1. Uživatelé mohou prostřednictvím Služby komunikovat. Taková komunikace slouží zejména k dohodnutí podrobností Obchodu, lhůt na samotný Obchod a uvedení připomínek ze strany kupujícího Uživatele.
9.2. Pokud má Kupující k výsledku Obchodu závažné výhrady a vzájemnou komunikací nedojde k dohodě do 7 dnů od první napsané připomínky, mohou nahlásit spor Provozovatel (arbitráž), který jejich spor rozhodne nebo navrhne smírné řešení.
9.3. Uživatel mají vždy 3 dny na vyjádření. Dostane-li se Provozovateli jakéhokoliv vyjádření obou stran v kratší době, rozhodne dříve. Vyjádří-li se v této lhůtě, může Provozovatel - arbitr rozhodnout bez vyjádření obou stran, nebo strany, která neodpověděla. Uživatelé berou toto rozhodnutí jako konečné.
9.4. Jakékoliv vady, další reklamace (nad rámec 30 denní garance vrácení peněz v případě úspěšné reklamace) Obchodu a dodané služby, licence či zboží řeší vždy Kupující s Prodávajícím. Provozovatel pouze dodá potřebné kontaktní údaje nutné k řešení sporu a pomůže strany sporu identifikovat jejich osobními údaji.

10. Výpověď smlouvy
10.1. Uživatel má právo kdykoliv vypovědět smlouvu za následujících podmínek:
10.2. Výpověď podá Uživatel mailem na info@kupobsah.cz. Provozovatel takovou výpověď bude akceptovat automaticky a Účet zneplatní ve lhůtě dle přání Uživatele.
10.3. Výpovědí nebo zneplatněním Účtu Provozovatelem nezaniká právo na náhradu škody Provozovateli, ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení Smlouvy.
10.4. Provozovatel je oprávněn dočasně ponechat v databázi údaje nezbytně potřebné pro uplatnění pohledávky vůči Uživateli (zejména podle předchozího bodu), pokud taková pohledávka vznikla před zneplatněním Účtu, případně další údaje potřebné k identifikaci průběhu Obchodování.
10.5. Osoba, jejíž Účet byl zneplatněn, není oprávněna se bez výslovného souhlasu Provozovatele opětovně zaregistrovat.

11. Ochrana osobních údajů
11.1. Uživatel dává souhlas se shromažďováním a zpracováním osobních údajů Provozovateli KupObsah.cz. Nakládání s osobními údaji Uživatelů podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Provozovatel tímto prohlašuje, že oznámil Úřadu pro ochranu osobních údajů zpracování osobních údajů a je registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů jako správce dat pod registračním číslem: 00053530.
11.2. Uživatel tímto dává výslovný souhlas s tím, aby KupObsah.cz užil jeho osobní údaje, u právnických osob kontaktní údaje, za účelem zasílání sdělení označených jako Důležitá sdělení, která nemají povahu komerčních sdělení, volitelně pak zasílání obchodních sdělení, které mají povahu komerčních sdělení.

12. Omezení odpovědnosti

12.1. Provozovatel neodpovídá za věcnost, správnost, pravdivost nebo zákonnost obsahu Obchodů, hodnocení Uživatelů a jejich údajů. Provozovatel rovněž nezodpovídá za jakýkoli obsah vkládaný do Služby Uživateli. Pouze je povinen na základě upozornění tento obsah odstranit. Provozovatel v tomto rozsahu nenese žádnou odpovědnost za újmu způsobenou Uživatelům nebo třetím osobám. Provozovatel rovněž nezaručuje optimální připojení ke službě KupObsah.
12.2. Každý účastník Služby odpovídá za údaje, hodnocení Uživatelů a Obchodů a obsah, který vkládá do Služby.
12.3. Provozovatel nezaručuje žádné minimální počty zobrazení reklamy nebo počty objednávek, ani konkrétní finanční částky, které na základě těchto smluvních podmínek Uživatel získá. Provozovatel se rovněž nezavazuje k tomu, že Uživatel splní vůči jiném Uživateli své povinnosti vyplývající z těchto smluvních podmínek.
12.4. Provozovatel neodpovídá za újmu vzniklou mezi Uživateli. Za újmu způsobenou Uživateli Provozovatelem odpovídá Provozovatel do výše částky vyplacené Uživateli nebo zaplacené Uživatelem za předcházející kalendářní měsíc měsíce, ve kterém újma vznikla.
12.5. Žádný Uživatel nenese odpovědnost za újmu způsobenou okolnostmi, které nemá ve své moci (např. výpadky serverů, rozhodnutí orgánů veřejné moci, zemětřesení, povodeň nebo jiná živelná katastrofa, výpadky elektrické energie, teroristický útok, válka nebo jiné zásahy vyšší moci).
12.6. Smluvní strany této smlouvy berou na vědomí, že omezení odpovědnosti je podmínkou řádného poskytování Služby a je nezbytnou součástí smluvních podmínek.

13. Závěrečná ustanovení
Provozovatel je povinen oznámit skutečnost, že byly smluvní podmínky změněny a zveřejnit jejich nové znění. Uživatel potvrzuje souhlas se zněním aktuální verze smluvních podmínek během registrace a souhlas s jejich změnou vyjadřuje na zvláštním formuláři během prvního přihlášení po jejich změně. Neakceptuje-li Uživatel změny smluvních podmínek, má právo dokončit stávající Obchody a smlouvu vypovědět.
V případě, že by některé ustanovení smluvních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí smluvních podmínek.

Smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 24. července 2014.